Sessies

Hieronder vindt u een overzicht van de workshops en masterclasses.


Gemeente Dordrecht

Doorstroming en handhaving in de Westelijk Dordtse Oevers (WDO)

Het grootse industrieterrein van de regio Drechtsteden is de Westelijk Dordtse Oevers. Dit gebied is de grootste banenmotor van de regio, daarom besteedt de gemeente Dordrecht heel veel aandacht aan het gebied. Een voorbeeld is een onderzoek met grootschalige sensormonitoring gericht op het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het gebied. Er wordt op 10 locaties gemeten met Lichtmast Sensor Units. Voor deze proef gaat het om drie issues:

 

Doorstroming/bereikbaarheid

Voor elk bedrijfsterrein is mobiliteit en bereikbaarheid van vitaal belang. Dat geldt dus ook het WDO-gebied en vooral voor het deelgebied Dordtse Kil II. Met name in de avondspits is lastig de Dordtse Kil I, II en Amstelwijck- west te verlaten via de aansluiting van de Rijksstraatweg op de N217/ N3/A16 omdat deze wegen overbelast zijn. Het gevolg is filevorming en vertraging. Dit leidt tot economische schade bij de gevestigde bedrijven en ongenoegen bij de weggebruikers. Er wordt binnen enkele jaren een nieuwe aansluiting (klaverblad) op de A16 aangebracht waardoor deze problematiek verleden tijd zal zijn. De gemeente wil onderzoeken of tot en na ingebruikname van de nieuwe aansluiting de mobiliteit en bereikbaarheid in het gebied verbeterd kan worden of in ieder geval de weggebruikers van actuele route informatie voorzien.

 

Langdurig geparkeerde vrachtauto's

Op verschillende locaties in Dordtse Kil I, II en AWW  staan vrachtwagen langdurig geparkeerd omdat ze hun lading nog niet op kunnen bezorgen en ophalen of nog geen nieuwe lading hebben. In Dordtse Kil II zijn er 98 parkeerplaatsen voor vrachtauto's beschikbaar. De langdurig geparkeerde vrachtauto's leveren meestal geen hinder op voor het overige verkeer maar zijn ongewenst vanuit esthetisch oogpunt: rommelig straatbeeld en afval. Het is niet toegestaan op straat te overnachten, maar dat gebeurt toch. Handhaving heeft een beperkte prioriteit bij de politie omdat die geen inzicht heeft in geschikte alternatieven. Er zijn parkeerplaatsen in de omgeving die meer geschikt zijn voor langduriger parkeren maar de politie weet niet of die nog vrij zijn. Er geen alternatieven in het gebied die specifiek toegerust zijn met faciliteiten voor langdurig parkeren. De gemeente wil onderzoeken of we de overlast van ongewenste en illegaal geparkeerde vrachtauto’s kunnen verkleinen door beter te handhaven op grond van data uit meetsensoren?

 

Duurzaamheid

Tot slot wil de gemeente onderzoeken of sensordata uit de Lichtmast Sensor Units kan bijdragen tot het bereiken van energiebesparingen of andere duurzaamheidsdoelstellingen?

 

Gemeente Dordrecht

Spreker: Theo Santegoets
Deze workshop vindt plaats om 11.15 uur. 

 

Lees meer op: 

https://brainportsmartdistrict.nl/helmond-met-brainport-smart-district-in-landelijk-smart-city-living-lab/

 

Gemeente Zoetemeer

Schaalsprong doormiddel van inbreiding en transformatie

De gemeente Zoetermeer bereidt zich voor op een schaalsprong. Doormiddel van inbreiding en transformatie gaat het inwonertal van de stad fors groeien. De groei en aanpassingen hebben invloed op de infrastructuur en het leefklimaat in de stad. In dit kader wil de Gemeente Zoetermeer experimenteren met smart city-technologie. De gemeente zet tijdelijk 10 Lichtmast Sensor Units (LSU’s) in die voorzien zijn van sensoren die oa. fijnstof en geluid meten met als doel:

·           de verschillen inzichtelijk krijgen tussen lucht- en geluidkwaliteit bij 50 km/u weg versus 70 km/u ten behoeve van wonen/verblijven

·           meten hoe gezond fietsen langs de A12 is

·           het effect van hoeveelheid verkeer, kruisingen/VRI’s, weersinvloeden op meetresultaten beoordelen

·           ervaring opdoen met interpretatie van data en analyse van de kwaliteit van de data (ijken met RIVM)

·           Meetresultaten afzetten tegen normen en definitie luchtkwaliteit (PM2,5, PM10, CO2)

·           beoordeling aantal benodigde metingen om betrouwbare resultaten te verkrijgen

·           ervaring opdoen met het processen van real time data uit sensoren

Gemeente Veldhoven

Het Winkelbelevingcentrum

Het Citycentrum is wel een winkelcentrum, maar nog onvoldoende hèt winkelbelevingcentrum van Veldhoven. Er is behoefte aan meer sfeer, winkelbeleving, reuring, diversiteit om het Citycentrum nog meer het kloppend hart van de gemeente te maken. In dit project word o.b.v. datagestuurd werken onderzocht welke gebeurtenissen, interventies en onderliggende parameters een positieve en negatieve uitwerking hebben op de dynamiek in het Citycentrum. Het project richt zich op de volgende onderzoeksvragen:

  • Hoe is de dynamiek in het Citycentrum en door welke parameters wordt deze positief dan wel negatief beïnvloed?
  • Hoe kunnen we de veiligheid en leefbaarheid in het Citycentrum waarborgen? 

 

Tevens wil de gemeente een aantal lichtmasten geschikt maken voor (toekomstige) Smart City toepassingen. De werkzaamheden zijn een verdere invulling op het Masterplan Licht voor dit centrumgebied Veldhoven. In dat Masterplan is op visie-niveau aangegeven hoe de gewenste Smart Hospitality (Slimme Gastvrijheid) in het centrumgebied met o.a. Smart City en Smart Lighting toepassingen ingevuld kan worden. Het project onderzoekt of een logaritme ontwikkeld kan worden voor dynamisch aansturen van de openbare verlichting in het Citycentrum.

Gemeente Veldhoven

Spreker: Spreker:  Githa Buytels
Deze workshop vindt plaats om 11.15 uur. 

 

Lees meer op: 

https://www.veldhoven.nl/nieuws/2018/01/17/citycentrum-veldhoven-tijdelijk-living-lab

 

Gemeente Leidschendam- Voorburg

Leren omgaan met sensordata: meten van luchtkwaliteit en geluidsniveau

De gemeente onderzoekt of sensoren helpen om beter inzicht te krijgen in de invloed van drukke (snel)wegen en van lokale bronnen (zoals houtkachels en openhaarden) op de luchtkwaliteit in woonwijken. Daarom plaatst de gemeente tien sensoren, nabij een snelweg (de A4) en op ruime afstand daarvan, in laagbouwwijken en hoogbouwwijken en nabij drukke kruispunten en tunnelmonden van de N14. Daarnaast onderzoekt de gemeente  of zij met de sensoren meer inzicht kan krijgen in het effect van geluidsschermen langs snelwegen op de luchtkwaliteit en het geluidsniveau. De sensoren worden ook ingezet om geluid langs RandstadRail te meten.

Gemeente Leidschendam- Voorburg

Sprekers: Marcel le Cointre & Rogier Dijkgraaf
Deze workshop vindt plaats om 11.15 uur

 

Lees meer op: 

https://voorburgsdagblad.nl/nationaal-smart-city-living-lab/

 

Gemeente Helmond

Brainport Smart District en Brouwhuis 

In de gemeente Helmond wordt Brainport Smart District (BSD) ontwikkeld; een wijk waar c.a. 1.500 duurzame woningen zullen verrijzen. Een gebied waar smart een integrale benadering betekent van participatie, energiepositief, circulair, het delen van o.a. vervoer, elektrificatie, gezond en vitaal. Niet op één thema duurzaam maar een integrale aanpak in een adaptieve wijk die vooral leefbaar moet zijn. Daarbij is de techniek onzichtbaar en dienend aan haar nieuwe bewoners die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en die deze slimme wijk voor een deel ook zelf kunnen ontwikkelen en bouwen.

Aan de zuidzijde van de wijk Brouwhuis is een industrieterrein gevestigd. Er zal de komende jaren gepraat worden over het wel of niet uitbreiden van dit industrieterrein aan de oostzijde van dit industrieterrein, aansluitend op de N279. Aan de oostzijde van de wijk Brouwhuis ligt de N279. Deze provinciale weg zal in de toekomst drukker worden. Aan de westzijde van de wijk Brouwhuis ligt het industrieterrein Hoogeind. De gemeente wil de leef- en woonsituatie in de wijk Brouwhuis in beeld brengen en waar nodig verbeteren.

In dit kader wil de Gemeente experimenteren met smart city-technologie en met het betrekken van bewoners hierbij. Hiertoe zet de gemeente tijdelijk Lichtmast Sensor Units (LSU’s) in die voorzien zijn van sensoren die oa. fijnstof, NO2 en geluid meten. Daarnaast zal er een gebruikersgroep worden geformeerd die door middel van een meldingen app  hun ervaringen wat betreft luchtkwaliteit en geluid bijhouden. De vergaarde gegevens wil de gemeente gebruiken om de leef- en woonsituatie in beide wijken te verbeteren. In het project wil de gemeente Helmond:

·           experimenteren met deze sensoren in de openbare ruimte en de hierdoor vergaarde gegevens

·           de lucht- en geluidkwaliteit in en rondom het huidige Brandevoort in kaart brengen

·           de ervaren lucht- en geluidkwaliteit in kaart brengen.

·           onderzoeken van eventuele patronen tussen gemeten en ervaren waarden en tussen andere (externe) variabelen

·           verbeterpunten bepalen voor (het ontwerp van) de leef- en woonkwaliteit in Brainport Smart District en voor de leef- en woonkwaliteit van Brouwhuis.

Smart Governance

Hoe organiseer je de Smart City?

Een Smart City agenda is het begin. Het uitvoeren van experimenten mogelijk een volgende stap. De daadwerkelijke impact dwars door de stad vraagt om verbinding. In de economie, de financiering, het benutten van elkaars gegevens, de privacy en ethische aspecten. Deze sessie gaat in op integrale sturing - de governance - in een slimme stad.

Smart Governance

Spreker: Iemke Idsingh (Kerndocent bij Smart City Academie)
Deze Masterclass vindt plaats om 14.15 uur.

Lees meer op: 

http://smartcityacademie.nl/

 

Gemeente Rijswijk

Een slim plan voor Vrijenban

ROC Mondriaan is gevestigd aan de rand van Delft, midden in een Rijswijkse woonwijk. Op de locatie Brasserskade studeren circa 3.000 studenten en werken circa 350 medewerkers. Een school van een dergelijke omvang heeft een impact op de omgeving. De dagelijkse stroom studenten geeft extra verkeersdruk in de wijk. De jeugd is tijdens vrije uren mogelijk aanwezig in de wijk en het gedrag van de jongeren kan aanleiding geven tot overlast. De algemene doelstelling is het verminderen van schoolverzuim, overlast, criminaliteit, zwerfafval en verbetering van de relatie school en omwonenden.

 

De gemeente zet tijdelijk 10 Lichtmast Sensor Units (LSU’s) in die voorzien zijn van sensoren die oa. fijnstof en geluid meten met als doel:

  • Route analyse: analyse van geluid in de tijd over verschillende meetpunten
  • Locatie analyse: pieken van geluid in de tijd op een afgebakend geografisch gebied, verschil luchtkwaliteit in tijden van overlast van jongeren en buiten die tijden

Juridische vraagstukken bij Smart Cities

Zowel bij de ontwikkeling van als uiteindelijk in de gerealiseerde Smart City spelen er verschillende juridische vraagstukken. Welke aandachtspunten zijn er m.b.t. tot publiek-private samenwerking, aanbestedingsrecht, gebruik en eigendom van data, privacy en sensordata? Welke rol moeten of kunnen overheden spelen en waar ligt de ruimte voor de markt? Maar ook: hoe kunnen juristen bijdragen aan innovatie? Louisa Engels (advocaat) en Daan Corver (senior jurist) van advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken gaan deze sessie hierop in.

Juridische vraagstukken bij Smart Cities

Sprekers: Louisa Engels (advocaat) en Daan Corver (senior jurist) 
Deze Masterclass vindt plaats om 14.15 uur.

Meer informatie over advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken:

https://www.pelsrijcken.nl/

 

Eerste ervaringen met sensoren voor stikstofdioxide en fijnstof

Tegenwoordig kan iedereen zelf luchtkwaliteit meten en bijdragen aan dataverzameling over de kwaliteit van onze lucht. De kwaliteit van de beschikbare sensoren is echter vaak onbekend. Daarom onderzoekt het RIVM, samen met verschillende partijen, de kwaliteit en stabiliteit van sensoren en mogelijkheden voor calibratie. Tijdens de sessie zullen de resultaten van eerste tests met sensoren voor stikstofdioxide en fijnstof worden besproken.

Eerste ervaringen met sensoren voor stikstofdioxide en fijnstof

Spreker: Joost Wesseling (Sr. onderzoeker)

Deze masterclass vindt plaats om 14:15.

Meer informatie over Rijksinsituut voor Volksgezondheid en mileu:

www.rivm.nl

 

Burgerwetenschap als moderne Nachtwachten en Online Datastromen als nieuwe rioleringsnetwerken van de stad

Online verandert de wereld sneller dan offline. Burgers organiseren zichzelf laagdrempelig in netwerken om zelf te meten, te onderzoeken, en te agenderen. Als nieuwe stadswachten kunnen zij problemen monitoren en aankaarten. Dit biedt kansen en uitdagingen. Wat kunnen we leren van actuele burger-sensor-netwerken, zoals het Smart Emission project in Nijmegen? Deze presentatie gaat in op vormen van participatie en dialoog tussen een gemeente en inwoners. Vragen over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving staan centraal. 

Burgerwetenschap als moderne Nachtwachten en Online Datastromen als nieuwe rioleringsnetwerken van de stad

Spreker: dr. ir. Linda Carton (ass. prof. Spatial Planning)

Deze masterclass vindt plaats om 14:15. 

Meer informatie over de Radboud University: 

www,ru.nl/gpe

 

Gemeente Breda

Nulmeting en leren sensordata te interpreteren.

 

De ontwikkeling van de Gasthuisvelden is een belangrijke opgave voor Breda. De visie gaat uit van een totale herinrichting van het zestien hectare grote gebied aan de zuidwestkant van de binnenstad, met de Seeligkazerne, rechtbank, belastingkantoor en oud UWV-gebouw. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om een stadspark op Seelig-Zuid te realiseren en de Nieuwe Mark af te maken. Nieuwe publieksgerichte en stedelijke functies worden aan de stad Breda toegevoegd, met daaraan toegevoegd een combinatie van stedelijke leisure, onderwijs, wonen en werken met

 

Met de herontwikkeling van Gasthuisvelden worden er nieuwe functies aan het gebied toegevoegd en dat is meer dan wonen alleen. Het gaat om onderwijs, water, groen, evenementen, cultuurhistorie, horeca en beperkt wonen. Voor de inpassing van Gasthuisvelden zijn er duidelijke kaders meegegeven op het gebied van klimaatadaptatie door inzet van water en het mogelijk verkeersluw maken van het plangebied. Ook is er een directe samenhang met de herontwikkeling van de Vlaszak (de oostflank) tot nieuwe stadentree met centraal daarbinnen de herpositionering van de Karnemelkstraat Maar andersom geldt ook dat we willen weten wat het effect van gebiedsontwikkeling kan zijn op thema’s als leefbaarheid en mobiliteit in de binnenstad.

 

De casus van Breda start nu en zal zich met name gaan richten op het bepalen van huidige situaties en het leren omgaan met data uit sensoren. Wat voor informatie kan dit leveren, hoe interpreteren we dit en wat voor extra gevoeligheid kan het 24 uur per dag op de hoogte zijn van data, politiek betekenen en het handelen daarnaar.   In de workshop zullen tevens de leermomenten naar voren komen die in de afgelopen jaren bij het vormgeven van het project zijn gebleken.   

Onderzoeksvragen:

1. Op de lokatie Karnemelkstraat hebben in het verleden complexe sensorboxen gehangen, zgn Aireas boxen. Komen de cijfers uit de sensoren overeen met deze boxen en kunnen we de inzet van de sensoren intensiveren.

2. Maak een nulmeting voordat de werken aan de nieuwe Mark beginnen waarin de temperaturen, PM10 en PM 2,5 worden getoond. Deze kunnen na realisatie worden getoetst aan de nieuwe cijfers.

3. Welke inzichten geven lucht- en geluidssensoren over werken in dicht bevolkt gebied. Hoe kunnen we hierop sturen. ?

4.  Ten aanzien van mobiliteit op de route Markendaalseweg-Irenestraat willen we het volgende meten: Hierbij ligt er nog een ambitie om meerdere bronnen te gebruiken.

  1. Hoeveelheid verkeer per rijrichting
  2. Wat is de totale geluidsbelasting
  3. Wat is de trajectsnelheid per rijrichting of het totaal per voertuig.

Gemeente Breda

Voor het hele overzicht van het programma, ga naar:

 

http://smartcityupdate.nl/programma